Clownfish, Philippines. Photo by Stephane Rochon.

Un atles de llocs d'immersió fet per submarinistes i per a submarinistes
Gaudiu i participeu!

 Rhein

Germany, Baden-Wuerttemberg

English (Traduiu aquest text en Català): The <b>Rhine</b> (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3/s (71,000 cu ft/s).

English (Traduiu aquest text en Català): The &lt;b&gt;Rhine&lt;&#47;b&gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&#47;s (71,000 cu ft&#47;s).

The &lt;b&gt;Rhine&lt;&#47;b&gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&#47;s (71,000 cu ft&#47;s).

English (Traduiu aquest text en Català): The &amp;lt;b&amp;gt;Rhine&amp;lt;&amp;#47;b&amp;gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&amp;#47;s (71,000 cu ft&amp;#47;s).

English (Traduiu aquest text en Català): The &amp;amp;lt;b&amp;amp;gt;Rhine&amp;amp;lt;&amp;amp;#47;b&amp;amp;gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&amp;amp;#47;s (71,000 cu ft&amp;amp;#47;s).

English (Traduiu aquest text en Català): The &amp;amp;amp;lt;b&amp;amp;amp;gt;Rhine&amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;#47;b&amp;amp;amp;gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&amp;amp;amp;#47;s (71,000 cu ft&amp;amp;amp;#47;s).

English (Traduiu aquest text en Català): The &amp;amp;amp;amp;lt;b&amp;amp;amp;amp;gt;Rhine&amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;#47;b&amp;amp;amp;amp;gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&amp;amp;amp;amp;#47;s (71,000 cu ft&amp;amp;amp;amp;#47;s).

English (Traduiu aquest text en Català): The &amp;amp;amp;amp;amp;lt;b&amp;amp;amp;amp;amp;gt;Rhine&amp;amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;amp;#47;b&amp;amp;amp;amp;amp;gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&amp;amp;amp;amp;amp;#47;s (71,000 cu ft&amp;amp;amp;amp;amp;#47;s).

English (Traduiu aquest text en Català): The &amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;b&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Rhine&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;b&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; (German: Rhein) is one of the longest and most important rivers in Europe, at 1,320 km (820 mi), with an average discharge of more than 2,000 m3&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;s (71,000 cu ft&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;s).

Més detalls

 
Estacions
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Climate                        
Air temp.                        
Water temp.                        
Equipment No sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé
Best season

Voleu corregir o completar aquestes dades addicionals? Editeu aquesta pàgina

Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.

El vostre lloc d'immersió favorit no és a la llista? Afegiu un lloc d'immersió

Llocs d'immersió

Llocs d'immersió (5)
Qualitat Profunditat mitjana Profunditat màxima Experiència Tipus d'immersió
Baggersee Mittelgrund - / 2
10 m 22 m CMAS * / OW
Burkheim Sportplatz - / -
2 m 5 m Tots els submarinistes
Canyon - / -
20 m 20 m CMAS ** / AOW
Freistett Badesee 3 / -
6 m 9 m Tots els submarinistes
Wasserstelz - / -
20 m 20 m CMAS ** / AOW

 Registres d'immersions

Mostrar tot (0)...

Ningún log de buceo

 Viatges de busseig

Mostrar tot (0)...

Ningún viaje de buceo

 Comentaris

Afegiu comentari

Mostrar tot (0)...

Sigueu el primer a comentar aquest país

Errors, comentaris

Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.

Publicitat

Wannadive.net 24/24

Wannadive.net al teu mòbil

Google Play Application

RSS Tots els feeds de Wannadive.net

Butlletí Totes les notícies per correu electrònic

Friends of Wannadive