logo

Clownfish, Philippines. Photo by Stephane Rochon.

Un atles de llocs d'immersió fet per submarinistes i per a submarinistes
Gaudiu i participeu!

 Koepeltje

Netherlands, Zeeland, Grevelingen

Altres llocs:

Aquest és un mapa interactiu! Empreu els controls per desplaçar i ampliar aquest mapa.

Datum: WGS84 [ Ajuda ]
Precisió: Aproximat

Historial GPS (1)

Latitud: 51° 44.417' N
Longitud: 3° 49.862' E

Valoració dels usuaris (1)


  • Favorit
  • Les vostres llistes de favorits i de futurs llocs d'immersió

    Afegir llocs d'immersió al vostre perfil

 Accés

English (Traduiu aquest text en Català): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (Traduiu aquest text en Català): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (Traduiu aquest text en Català): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (Traduiu aquest text en Català): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (Traduiu aquest text en Català): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (Traduiu aquest text en Català): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (Traduiu aquest text en Català): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

English (Traduiu aquest text en Català): Parking is possible at the parking lot of the Frittuur. Like most of the Zeeland dive sites, you'll have to make the stairway over the dike (entrance is about 30m behind the chippy). On the other side of the dike, head right, just across the sandy beach. There's a pool you need to swim through (the water isn't the best and in summertimes it's muddy; beware your gear is fixed propperly - visibility in this area is about 0!) Exit the pool and start / enjoy your dive along the wall.

Com? En barca i des de la costa

Distància A poca distància de la costa (< 5 minuts)

Fàcil de trobar? Fàcil de trobar

 Característiques del lloc d'immersió

Profunditat mitjana 8 m / 26.2 ft

profunditat màxima 25 m / 82 ft

Corrent Cap

Visibilitat Mitjana ( 5 - 10 m)

Qualitat

Qualitat del lloc d'immersió Bé

Experiència CMAS * / OW

Interès biològic Interessant

Més detalls

Gentada entre setmana 

Gentada al cap de setmana 

Tipus d'immersió

Activitats del lloc d'immersió

- Biologia marina
- Immersió nocturna
- Fotografia

Perills

 Informació addicional

English (Traduiu aquest text en Català): Meer informatie over de duiklocatie:
http://www.anemoon.org/anemoon/lokaties/moo/t-koepeltje

<a href="http://www.anemoon.org/anemoon/lokaties/moo/t-koepeltje">Koepeltje</a>

English (Traduiu aquest text en Català): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&#47;&#47;www.anemoon.org&#47;anemoon&#47;lokaties&#47;moo&#47;t-koepeltje

&lt;a href=&quot;http:&#47;&#47;www.anemoon.org&#47;anemoon&#47;lokaties&#47;moo&#47;t-koepeltje&quot;&gt;Koepeltje&lt;&#47;a&gt;

Meer informatie over de duiklocatie:
http:&#47;&#47;www.anemoon.org&#47;anemoon&#47;lokaties&#47;moo&#47;t-koepeltje

&lt;a href=&quot;http:&#47;&#47;www.anemoon.org&#47;anemoon&#47;lokaties&#47;moo&#47;t-koepeltje&quot;&gt;Koepeltje&lt;&#47;a&gt;

English (Traduiu aquest text en Català): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;#47;&amp;#47;www.anemoon.org&amp;#47;anemoon&amp;#47;lokaties&amp;#47;moo&amp;#47;t-koepeltje

&amp;lt;a href=&amp;quot;http:&amp;#47;&amp;#47;www.anemoon.org&amp;#47;anemoon&amp;#47;lokaties&amp;#47;moo&amp;#47;t-koepeltje&amp;quot;&amp;gt;Koepeltje&amp;lt;&amp;#47;a&amp;gt;

English (Traduiu aquest text en Català): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;#47;&amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;#47;moo&amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;lt;a href=&amp;amp;quot;http:&amp;amp;#47;&amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;#47;moo&amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;quot;&amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;lt;&amp;amp;#47;a&amp;amp;gt;

English (Traduiu aquest text en Català): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;quot;http:&amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;#47;a&amp;amp;amp;gt;

English (Traduiu aquest text en Català): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;quot;http:&amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;#47;a&amp;amp;amp;amp;gt;

English (Traduiu aquest text en Català): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;http:&amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;amp;#47;a&amp;amp;amp;amp;amp;gt;

English (Traduiu aquest text en Català): Meer informatie over de duiklocatie:
http:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;http:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;www.anemoon.org&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;anemoon&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;lokaties&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;moo&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;t-koepeltje&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Koepeltje&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

 Fotos

Mostrar tot (3)...

Koepeltje
Netherlands

Koepeltje
Netherlands

Koepeltje
Netherlands

 Vídeos

Mostrar tot (0)...

No hi ha vídeo disponible

 Registres d'immersions

Afegir registre d'immersió

Mostrar tot (5)...

mreuvers1975 avatar
Koepeltje
Per mreuvers1975
Jun 6, 2010
#063 KOEPELTJE, SCHARENDIJKE -
Més...
mreuvers1975 avatar
Koepeltje
Per mreuvers1975
May 21, 2009
#050 KOEPELTJE, SCHARENDIJKE -
Més...
lamooris@hotmail.com  avatar
Koepeltje
Per lamooris@hotmail.com
Oct 29, 2006
coremans. kris -
Més...
submerged avatar
Koepeltje
Per submerged
Oct 23, 1999
- bad visibility.
Més...
Niels1967 avatar
Koepeltje
Per Niels1967
Oct 8, 1993
- I want to upload from my suunto computer
Més...

 Viatges de busseig

Afegir viatge

Mostrar tot (1)...

lamooris@hotmail.com  avatar
Viatge: Nederland
Per lamooris@hotmail.com
Des de Oct 7, 1996 fins a Oct 11, 1995

Més...

 Comentaris

Afegiu comentari

Mostrar tot (0)...

Sigueu el primer a comentar aquest país

Errors, comentaris

Podeu editar aquesta pàgina per corregir errors o afegir nova informació. Si teniu cap problema en relació a aquesta pàgina, Envieu comentaris.

Publicitat

Wannadive.net 24/24

Wannadive.net al teu mòbil

Google Play Application

RSS Tots els feeds de Wannadive.net

Butlletí Totes les notícies per correu electrònic